24 јун 2016

Позив за подношење понуда

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласникРС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 194, од 26.04.2016. године, Комисија зајавну набавку мале вредности образована Решењем број 195 од 26.04.2016. године,у поступку прикупљања понуда упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/16 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА

Предмет јавне набавке је извођење радова на текућем одржавању санитарних чворова, ознака из ОРН 45421131 – уградња врата, 45332200 – радови на инсталацији водоводних цеви, 45442110 – бојадерски радови, 44111900 – керамичке облоге, 45317000 – остали електроинсталатерски радови, у свему према техничком опису и спецификацији радова датој у Конкурсној документацији.

Радови се изводе на адреси наручиоца, на територији Градске општинеЗемун у Београду.

Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Услови које понуђач требада испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени Конкурсном документацијом.

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију овде или на Порталу јавних набавки.

Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова 01/16 – НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца најкасније 27.06.2016. године до 10 часова. На полеђини коверта навести пун назив, адресу, e-mail адресу, телефон, факс и особу за контакт понуђача.

Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, дефинисане Законом и Конкурсном документацијом, који могу бити оригинали, оверене или неоверене фотокопије.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да лије послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда извршиће се комисијски у 11 часова, последњег дана рока, тј. 27.06.2016. године у просторијама наручиоца, на адреси Светотројичина 4, Земун.

Активно учешће у поступку отварања понуда могу имати представници понуђача који имају овлашћења за присуство отварању понуда.

Одлука о додели уговора биће донета под условима из члана 107. Закона, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, у року од десет дана од дана јавног отварања.

Рок завршетка радова је најдуже 25 дана од дана потписивања уговора иувођења извођача у посао. Уговор се склапа одмах по стицању законских услова.

Додатне информације могу се добити e-mail адресе fimigo.beograd@gmail.com, особа за контакт Горан Обућински, службеник за јавне набавке.