Школски одбор

Орган управљања у школи је Школски одбор, који има седам чланова, укључујући и председника.

Послове из своје надлежности чланови Школског одбора обављају без накнаде.

Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови, већином гласова од укупног броја чланова.

Чланови Школског одбора наше школе именовани су решењем Скупштине града Београда, број: 112-777/14-С од 22. јула 2014. године.

Школски одбор чине три представника запослених и 4 представника јединице локалне самоуправе. Мандат члана Школског одбора је 4 године.

Чланови Школског одбора: