Школа данас

Основна школа „Бранко Пешић“ је специфична по томе што су њени ученици  деца узраста од 10 до 16 година старости, а преко 80% ученика су ромске националности. Велики број ромске деце се, уколико наврши 9 година старости сматра прераслим за упис у редовну школу, па им се чак саветује да иду у специјалну школу или да сачекају 15 година  старости да би уписали школу за образовање одраслих.

Узроци лошег образовног статуса и одустајања од школовања су бројни: сиромаштво, лоше познавање српског језика на коjeм се изводи настава, дискриминација, недостатак мотивације и подршке, наставни план и програм неусклађен са њиховим потребама, неадекватни услови становања, велика удаљеност ромских насеља од школе…

У нашу школу уписује се ученици млађи од 15 година, а  у складу са интерним одобрењем  које је 2003. године донело Министарство просвете и спорта. Ученици раде по модификованом наставном плану и програму за одрасле при чему  ученици од првог до четвртог разреда имају наставне предмете као у осталим основним школама.

Због свих проблема са којима се наши ученици свакодневно суочавају, наметнула се потреба за увођењем новог модела наставе.

Тај модел подразумева редуковани наставни програм прилагођен деци са слабим предзнањем, слабим познавањем српског језика и веома тешким животним условима,  који би омогућио да деца за краће време  усвоје минимум знања те да се укључе у редовну основну школу.

Први ниво подршке ученицима се пружа кроз индивидуализацију наставе и ваннаставних активности. Уколико подршка пружена кроз индивидуализацију наставе и ваннаставних активности не доведе до напретка, то јест позитивног помака у постигнућима детета (по правилу у току првог тромесечја), израђује се формални, структуирани, писани документ – индивидуални образовни план, према коме се прилагођава образовно-васпитни процес за тог ученика.

Реализовањем моделованих облика наставе кроз прилагођени план и програм, ученици би били оспособљени како за укључивање у редовне основне школе  тако и у свакодневни живот.

С обзиром на структуру ученика, континуирано  се трудимо да остваримо следеће задатке кроз редован образовно васпитни процес, као и кроз ваннаставне активности:

  • поштовање различитости, толеранције и равноправности;
  • оспособљавање за примену стеченог знања и вештина;
  • развијање интелектуалних и физичких способности;
  • развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове околине;
  • развијање етичких својстава личности као и васпитање за културне и хумане односе међу људима;
  • неговање и развијање потребе за културом и очувањем културног наслеђа;
  • стицање основних сазнања о лепом понашању.