Функционално основно образовање одраслих

Школске 2011/12. године у ОШ „Бранко Пешић“ почела је  реализација пилот пројекта „Друга шанса“ у реализацији Министарства просвете и науке уз бесповратну донацију Европске уније.

Од школске 2013/2014. године овај пројекат је уведен у редован систем образовања под називом Функционално основно образовање одраслих (ФООО).

Програм ФООО  пружа могућност за све старије од 15 година који у законском року нису стекли потпуно основно образовање да за период од три године заврше основну школу и да добију стручну оспособљеност. Усмерено је на развој базичних способности и способности за учење одраслих људи, стицање основних животних вештина и  иницијалних стручних компетенција.

Наставни програм је организован у три циклуса, а сваки траје једну школску годину и одвија се по програму:

  • први циклус обухвата градиво од I-IV разреда,
  • други циклус обухвата градиво V i VI разредa,
  • а трећи циклус градиво VII i VIII разредa.

Полазници се могу укључити у било који циклус, зависно од степена стеченог образовања.

Овај вид образовања је прилагођен тржишним тражењима, па полазници уче садржаје који су  функционални и животни кроз нове предмете: Предузетништво, Дигитална писменост, Одговорно живљење у грађанском друштву…

Оно што представља посебну новину јесте да саставни део трећег циклуса чини и обука за изабрано занимање након чега полазници добијају диплому о завршеном основном образовању и сертификат о стручним компетенцијама, који се уноси у радну књижицу и валидан је на тржишту рада.

Настава за полазнике ФООО реализује се у поподневним сатима, од 17 00 до 19 10 часова јер је то време које им највише одговара. Мушкарци углавном раде, сакупљају секундарне сировине или раде физичке послове на грађевинама, а жене су заузете кућним пословима и чувањем деце.

Ако се укаже потреба да се настава одржава у друго време које полазницима више одговара, школа им излази у сусрет.

Школски тим који чине сви предметни наставници, који су прошли обуку за рад на овом пројекту, као и андрагог задужени су за успешну реализацију ФООО и у сталном су контакту са Институтом за педагогију  и андрагогију и  пројектним тимом.

Редовно се сарађује са Националном службом за запошљавање да би се полазници упућивали на одабир занимања за која постоји потреба на тржишту рада.

Такође се планира сарадња са медијима (новине, радио, тв) да би се у ФООО  укључио што већи број одраслих полазника који нису завршили основну школу.

Преко пројекта ФООО у школи је запослен и андрагошки асистент. Његова улога је да помаже одраслим полазницима да се лакше укључе у школски систем и заврше основно образовање, али и да асистира  наставницима у спровођењу наставе.