24 окт 2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 648, од 23.10.2017. године, Комисија за јавну набавку мале вредности образована Решењем број 649 од 23.10.2017. године, упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/17

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЗАМЕНА КОТЛА У ОБЈЕКТУ ОШ „БРАНКО ПЕШИЋ“

 

Предмет јавне набавке је набавка новог котла за грејање за потребе рада наручиоца, у свему према техничком опису и спецификацији датој у Конкурсној документацији. Ознака из Општег речника набавке је 42160000 – Котловски уређаји.

Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Услови које понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени Конкурсном документацијом.

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет адреси наручиоца http://osbrankopesic.edu.rs/ или на Порталу јавних набавки.

Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 02/17 – НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца најкасније 01.11.2017. године до 10 часова. На полеђини коверта навести пун назив, адресу, e-mail адресу, телефон, факс и особу за контакт понуђача.

Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, дефинисане Законом и Конкурсном документацијом, који могу бити оригинали, оверене или неоверене фотокопије.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда извршиће се комисијски у 13 часова, последњег дана рока, тј. 01.11.2017. године у просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту, улица Краљице Марије 1/18, Београд.

Активно учешће у поступку отварања понуда могу имати представници понуђача који имају овлашћења за присуство отварању понуда.

Одлука о додели уговора биће донета под условима из члана 107. Закона, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, у року од десет дана од дана јавног отварања.

Рок испоруке и монтаже котла је најдуже 15 дана од дана потписивања уговора. Уговор се склапа одмах по стицању законских услова.

Додатне информације могу се добити e-mail адресе fimigo.beograd@gmail.com , особа за контакт Горан Обућински, службеник за јавне набавке.