24 окт 2017

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02-17

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – Замена котла у објекту ОШ „Бранко Пешић”

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/17

октобар 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 648 од 23.10.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 649 од 23.10.2017. године, припремљена је

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Замена котла у објекту ОШ „Бранко Пешић”

ЈН бр. 02/17

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Техничка спецификација

3

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

7

VI

Образац изјаве за доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке

14

VII

Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона

16

VIII

Образац понуде

17

IX

Спецификација са структуром цене

21

X

Модел уговора

23

XI

Образац трошкова припреме понуде

26

XII

Образац изјаве о независној понуди

27

XIII

Образац потврде о обиласку објекта

28

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ………………..Основна школа „Бранко Пешић“

Адреса:…………………..Светотројичина 4, 11080 Земун

ПИБ: …………………………100129031

Матични број: ……………07019548

Интернет страница:…… http://osbrankopesic.edu.rs/

2. Категорија наручиоца: Просвета

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 02/17 јесте набавка новог котла за грејање за потребе рада наручиоца.

5. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице наручиоца.

7. Особа за контакт

Горан Обућински, дипл. правник, службеник за јавне набавке

e-mail: fimigo.beograd@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 02/17 јесте набавка новог котла за грејање за потребе рада наручиоца.

Ознака из Општег речника набавке је 42160000 – Котловски уређаји.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке јесте набавка новог котла за грејање за потребе рада наручиоца, према приложеној спецификацији добара која је саставни део Конкурсне документације.

Испорука опреме ће се извршити у Београду, на адреси наручиоца, према следећим захтевима:

– Испорука и монтажа се врши у року од највише 15 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

– Испорука и монтажа се врши на адреси наручиоца.

– Понудом морају бити обухваћене све ставке из спецификације.

Уз понуду обавезно доставити и детаљну спецификацију понуђеног производа, која садржи све елементе из описа који је дао наручилац у оквиру Конкурсне документације, као и назив произвођача и назив модела котла који се нуди. Такође, потребно је доставити и списак сервисних центара, на меморандуму понуђача, који врше одржавање испоручене опреме у гарантном року. Уколико наведена спецификација котла и списак сервисних центара не буду достављени, наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву, у смислу одредбе члана 3 став 1 тачка 32 Закона о јавним набавкама.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 1. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 1. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

  1. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, у складу са одредбама члана 76. Закона о јавним набавкама су:

1) Услов у погледу кадровског капацитета: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора имати радно ангажовано, у складу са одредбама Закона о раду, најмање петоро лица, од чега:

– најмање један дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценца 450);

– најмање један дипломирани инжењер машинства, са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценца 430);

– најмање троје радно ангажованих радника, од којих 1 ВКВ и 2 КВ радника.

2) Услов у погледу техничког капацитета: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора поседовати најмање један камион носивости минимум 3 тоне за реализацију уговорних обавеза.

3) Посебан услов наручиоца: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора извршити обилазак котларнице како би се упознао са постојећом ситуацијом и условима за замену котла.

  1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује се на следећи начин:

1) Услов у погледу кадровског капацитета: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора имати радно ангажовано, у складу са одредбама Закона о раду, најмање петоро лица, од чега:

– најмање један дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценца 450);

– најмање један дипломирани инжењер машинства, са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценца 430);

– најмање троје радно ангажованих радника, од којих 1 ВКВ и 2 КВ радника.

ДОКАЗ: Уговор о раду и М-А образац за лица у радном односу, односно уговор о радном ангажовању за лица ангажована ван радног односа. За радно ангажоване инжењере, уз доказе о радном ангажовању доставити и фотокопију лиценце и потврде о важности лиценце. За радно ангажоване раднике, уз доказе о радном ангажовању доставити и доказ о стеченој стручној спреми.

2) Услов у погледу техничког капацитета: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора поседовати најмање један камион носивости минимум 3 тоне за реализацију уговорних обавеза.

ДОКАЗ: Фотокопија саобраћајне дозволе и полисе обавезног осигурања. Уколико камион није у власништву понуђача, доставити и доказ о правном основу коришћења (закуп, лизинг и сл.).

3) Посебан услов наручиоца: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора извршити обилазак котларнице како би се упознао са постојећом ситуацијом и условима за замену котла.

ДОКАЗ: Попуњен образац потврде о обиласку локације, који је саставни део Конкурсне документације.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, као и особу за контакт.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Бранко Пешић“ Светотројичина 4, 11080 Земун, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.11.2017. године до 10.30 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 13.00 часова, у просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту, улица Краљице Марије 1/18, Београд.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Бранко Пешић“ Светотројичина 4, 11080 Земун са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

 • понуђачу који ће издати рачун,

 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,

 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је највише 45 дана од дана испостављања уредног рачуна за испоручена и уграђена добра.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока

Рок испоруке и монтаже је најдуже 15 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.4. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок испоручених добара не може бити краћи од 24 месеца, рачунајући од дана извршене примопредаје.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да достави:

 1. Бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за добро извршење посла – Изабрани понуђач се обавезује да, при закључењу уговора о јавној набавци, преда наручиоцу бланко меницу са меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење посла. Средство обезбеђења за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) Бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу бланко меницу са меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.. Средство обезбеђења издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења средства обезбеђења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да утичу на немогућност експлоатације предмета уговора у гарантном року.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail fimigo.beograd@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Уколико је e-mail порука примљена нерадним даном или радним даном после 15 часова, као дан пријема исте узеће се наредни радни дан.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 02/17“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на жиро рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Замена котла у објекту ОШ “Бранко Пешић”, број ЈН 02/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

 4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује нема забрану обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде.

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П. _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара – Замена котла у објекту ОШ “Бранко Пешић”, број ЈН 02/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________ Подизвођач:

Датум:_____________ М.П. _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2 ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Замена котла у објекту ОШ “Бранко Пешић”, број ЈН 02/17, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема изречену меру забране обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде.

Одговорно лице:

М.П. _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од дана __________________ за јавну добара – Замена котла у објекту ОШ “Бранко Пешић”, број ЈН 02/17.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЗАМЕНА КОТЛА У ОБЈЕКТУ ОШ “БРАНКО ПЕШИЋ”

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок испоруке и монтаже (најдуже 15 дана)

Рок важења понуде (најмање 30 дана)

Рок за плаћање (најдуже 45 дана)

Гарантни рок (најмање 24 месеца)

Датум Понуђач

М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IX СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Редни број

Назив

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере без ПДВ

Укупна цена без ПДВ

1.

Набавка и уградња топловодног котла на чврсто гориво, агро и дрвени пелет, капацитета 250 KW, са дуплим вратима за чврсто гориво и пелет.

Kотао је комбинован, са могућношћу и ручног ложења чврстог горива – угаљ, дрво, брикет.

Радни притисак: 2-3 бара.

Радна температуре 90/70 степени Целзијуса

Резервоар за пелет.

Горионик на пелет од 200-300 кw, са пужним транспортером пелета, модулирајућом аутоматиком, сетом за пнеуматско чишћење решетке горионика (електромагнетни вентил и компресор) и резервоар за пелет од око 1.000 кг.

Понуђач мора да понуди котао који је у складу са препорукама декларација 97/23/EC Европског парламента и савета, и усаглашен са европским стандардом EN 303-5;2012.

комад

1

2.

Набавка и уградња црних хидроиспитаних цеви у котларници приликом монтаже котла

паушал

1

3.

Монтажа котла на постојећи систем грејања

паушал

1

4.

Пуштање котла у рад и подешавање система

паушал

1

5.

Припремно завршни грађевински радови приликом уношења и монтаже котла

паушал

1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (ДИНАРА)

УКУПАН ПДВ (ДИНАРА)

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (ДИНАРА)

ПОНУЂАЧ

М.П. ______________________

Уз понуду обавезно доставити и детаљну спецификацију понуђеног производа, која садржи све елементе из описа који је дао наручилац у оквиру Конкурсне документације, као и назив произвођача и назив модела котла који се нуди. Такође, потребно је доставити и списак сервисних центара, на меморандуму понуђача, који врше одржавање испоручене опреме у гарантном року. Уколико наведена спецификација котла и списак сервисних центара не буду достављени, наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву, у смислу одредбе члана 3 став 1 тачка 32 Закона о јавним набавкама.

X МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда понуђача буде изабрана.

Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.

У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.

Модел уговора мора бити потписан и оверен.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КОТЛА ЗА ГРЕЈАЊЕ

Закључен између:

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ПЕШИЋ“ са седиштем у Београду, Светотројичина 4, ПИБ: 100129031, Матични број: 07019548, коју заступа директор Ненад Ћирић (у даљем тексту: наручилац)

и

………………………………………………………………………………….

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………, ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

кога заступа………………………………………………………….

(у даљем тексту: добављач),

Основ уговора:

ЈН Број: 02/17

Број и датум одлуке о додели уговора:………………… (попуњава се по доношењу Одлуке)

Понуда изабраног понуђача бр. _____________ од…………………………. 2017. године

Члан 1.

Предмет овог Уговора јесте испорука топловодног котла на чврсто гориво и пелет за потребе рада наручиоца, у свему према понуди добављача број ___________.

Члан 2.

Добављач се обавезује да изврши испоруку топловодног котла на чврсто гориво и пелет произвођача ____________________________________________, модел _________________________,сходно техничком опису и спецификацији са структуром цене која је саставни део понуде.

Члан 3.

Добављач се обавезује да испоруку и монтажу котла изврши у року од _______________ дана од дана закључења овог уговора.

Завршетак посла констатује Комисија за пријем коју именује наручилац. Једног представника у Комисији предлаже добављач.

Члан 4.

Укупна вредност коју се Наручилац обавезује да иплати добављачу на име испоруке и монтаже топловодног котла износи __________________ динара, што са урачунатим ПДВ-ом износи _____________________ динара.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од највише 45 дана од пријема фактуре за испоручени производ.

У случају прекорачења рока плаћања наручилац се обавезује да плаћа добављачу законску затезну камату.

Члан 6.

Сви материјали и опрема настали рушењем – заменом, припадају наручиоцу.

Добављач је дужан да све материјале и опрему за које наручилац нема интерес уклони са градилишта и одвезе на депонију о свом трошку.

Члан 7.

Добављач се обавезује да за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок завршетка посла плати Наручиоцу 0,2% од вредности овог уговора, а највише 5% од вредности уговора.

У случају знатног закашњења у динамици испуњења уговорних обавеза добављача, наручилац може раскинути Уговор и захтевати накнаду штете, сходно правилима чланова 125 и 127 Закона о облигационим односима.

Уколико наступи случај из става 2, наручилац је овлашћен да се наплати тако што ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла у вредности 10% уговорене цене без ПДВ.

Члан 8.

Уговор ступа на снагу потписивањем, односно уручењем средства обезбеђења за добро извршење посла – бланко менице са меничним овлашћењем у вредности 10% уговорене цене без ПДВ, што износи _________________ динара.

Добављач се обавезује да ће средство обезбеђења за добро извршење посла из става 1. овог члана предати при потписивању уговора.

Уколико добављач не преда предметну гаранцију у року из става 2. овог члана, сматраће се да је одустао од закључења уговора.

Члан 9.

Добављач даје гаранцију за уграђени котао у складу са гарантним листом произвођача, у трајању од ______________ месеци од дана извршене примопредаје.

Добављач се обавезује да у моменту примопредаје наручиоцу уручи средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – бланко меницу са меничним овлашћењем у вредности од 10% уговорене цене без ПДВ, односно на износ од ________________ динара, са роком важности 30 дана дужим од дана истека гарантног рока.

Члан 10.

На сва питања која нису обухваћена овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других прописа који регулишу ову материју.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, за сваку уговорну страну по 3 (три).

Члан 12.

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

ЗА ДОБАВЉАЧА: ЗА НАРУЧИОЦА:

____________________ ______________________

Ненад Ћирић, директор

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

Овлашћено лице понуђача ______________________________________________ (уписати пословно име понуђача), извршило је, дана ________________.2017. године, обилазак објекта Основне школе Бранко Пешић у Земуну, ул. Светотројичина 4, у сврху припреме понуде у поступку јавне набавке 02/17.

Напомена: Овлашћеним лицем се сматра оно лице које је уписано у АПР као законски или други заступник понуђача или лице које има овлашћење за обилазак објекта, издато од законског или другог заступника понуђача.

Обилазак објекта биће могућ сваког радног дана (понедељак – петак), у периоду од 9 до 12 часова, уз најаву доласка дан раније, путем телефона 011/3167-133 и 011/3167-134, особа за контакт Библијана Пантовић, секретар школе.

Место и датум Овлашћено лице понуђача

_________________________ ________________________________

Овлашћено лице ОШ Бранко Пешић

М.П. ____________________________

Овај образац се доставља као доказ о испуњености додатног услова за учешће у поступку јавне набавке.