24 окт 2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02-17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – Замена котла у објекту ОШ „Бранко Пешић”

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/17

октобар 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 648 од 23.10.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 649 од 23.10.2017. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Замена котла у објекту ОШ „Бранко Пешић”

ЈН бр. 02/17

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Техничка спецификација

3

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

7

VI

Образац изјаве за доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке

14

VII

Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона

16

VIII

Образац понуде

17

IX

Спецификација са структуром цене

21

X

Модел уговора

23

XI

Образац трошкова припреме понуде

26

XII

Образац изјаве о независној понуди

27

XIII

Образац потврде о обиласку објекта

28

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ………………..Основна школа „Бранко Пешић“

Адреса:…………………..Светотројичина 4, 11080 Земун

ПИБ: …………………………100129031

Матични број: ……………07019548

Интернет страница:…… http://osbrankopesic.edu.rs/

2. Категорија наручиоца: Просвета

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 02/17 јесте набавка новог котла за грејање за потребе рада наручиоца.

5. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице наручиоца.

7. Особа за контакт

Горан Обућински, дипл. правник, службеник за јавне набавке

e-mail: fimigo.beograd@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 02/17 јесте набавка новог котла за грејање за потребе рада наручиоца.

Ознака из Општег речника набавке је 42160000 – Котловски уређаји.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке јесте набавка новог котла за грејање за потребе рада наручиоца, према приложеној спецификацији добара која је саставни део Конкурсне документације.

Испорука опреме ће се извршити у Београду, на адреси наручиоца, према следећим захтевима:

– Испорука и монтажа се врши у року од највише 15 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

– Испорука и монтажа се врши на адреси наручиоца.

– Понудом морају бити обухваћене све ставке из спецификације.

Уз понуду обавезно доставити и детаљну спецификацију понуђеног производа, која садржи све елементе из описа који је дао наручилац у оквиру Конкурсне документације, као и назив произвођача и назив модела котла који се нуди. Такође, потребно је доставити и списак сервисних центара, на меморандуму понуђача, који врше одржавање испоручене опреме у гарантном року. Уколико наведена спецификација котла и списак сервисних центара не буду достављени, наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву, у смислу одредбе члана 3 став 1 тачка 32 Закона о јавним набавкама.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 1. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 1. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

  1. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, у складу са одредбама члана 76. Закона о јавним набавкама су:

1) Услов у погледу кадровског капацитета: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора имати радно ангажовано, у складу са одредбама Закона о раду, најмање петоро лица, од чега:

– најмање један дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценца 450);

– најмање један дипломирани инжењер машинства, са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценца 430);

– најмање троје радно ангажованих радника, од којих 1 ВКВ и 2 КВ радника.

2) Услов у погледу техничког капацитета: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора поседовати најмање један камион носивости минимум 3 тоне за реализацију уговорних обавеза.

3) Посебан услов наручиоца: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора извршити обилазак котларнице како би се упознао са постојећом ситуацијом и условима за замену котла.

  1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује се на следећи начин:

1) Услов у погледу кадровског капацитета: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора имати радно ангажовано, у складу са одредбама Закона о раду, најмање петоро лица, од чега:

– најмање један дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценца 450);

– најмање један дипломирани инжењер машинства, са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценца 430);

– најмање троје радно ангажованих радника, од којих 1 ВКВ и 2 КВ радника.

ДОКАЗ: Уговор о раду и М-А образац за лица у радном односу, односно уговор о радном ангажовању за лица ангажована ван радног односа. За радно ангажоване инжењере, уз доказе о радном ангажовању доставити и фотокопију лиценце и потврде о важности лиценце. За радно ангажоване раднике, уз доказе о радном ангажовању доставити и доказ о стеченој стручној спреми.

2) Услов у погледу техничког капацитета: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора поседовати најмање један камион носивости минимум 3 тоне за реализацију уговорних обавеза.

ДОКАЗ: Фотокопија саобраћајне дозволе и полисе обавезног осигурања. Уколико камион није у власништву понуђача, доставити и доказ о правном основу коришћења (закуп, лизинг и сл.).

3) Посебан услов наручиоца: Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора извршити обилазак котларнице како би се упознао са постојећом ситуацијом и условима за замену котла.

ДОКАЗ: Попуњен образац потврде о обиласку локације, који је саставни део Конкурсне документације.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, као и особу за контакт.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Бранко Пешић“ Светотројичина 4, 11080 Земун, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.11.2017. године до 10.00 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 13.00 часова, у просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту, улица Краљице Марије 1/18, Београд.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Бранко Пешић“ Светотројичина 4, 11080 Земун са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку 02/17 НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

 • понуђачу који ће издати рачун,

 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,

 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је највише 45 дана од дана испостављања уредног рачуна за испоручена и уграђена добра.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока

Рок испоруке и монтаже је најдуже 15 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.4. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок испоручених добара не може бити краћи од 24 месеца, рачунајући од дана извршене примопредаје.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да достави:

 1. Бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за добро извршење посла – Изабрани понуђач се обавезује да, при закључењу уговора о јавној набавци, преда наручиоцу бланко меницу са меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење посла. Средство обезбеђења за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) Бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу бланко меницу са меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.. Средство обезбеђења из%